تور آنتالیا 6 شب ویژه 28 دی با پرواز مستقیم سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
2,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,705,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,455,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,910,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,545,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,625,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,710,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,025,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,815,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,815,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,805,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,115,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,100,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Premium
2 تخته (هرنفر)
6,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,905,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
Palazzo
2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,490,000 تومان
نوزاد
400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • 6 شب اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی