جاذبه های گردشگری دهلی

آرامگاه مهاتما گاندی دهلی

آرامگاه مهاتما گاندی دهلی

اطلاعات بیشتر
آرامگاه همایون دهلی

آرامگاه همایون دهلی

اطلاعات بیشتر
دروازه هند دهلی

دروازه هند دهلی

اطلاعات بیشتر
قطب منار دهلی

قطب منار دهلی

اطلاعات بیشتر
قلعه پورانا کیلا دهلی

قلعه پورانا کیلا دهلی

اطلاعات بیشتر
قلعه سرخ دهلی نو

قلعه سرخ دهلی نو

اطلاعات بیشتر
مسجد جامع دهلی

مسجد جامع دهلی

اطلاعات بیشتر
معبد آکشاردام دهلی

معبد آکشاردام دهلی

اطلاعات بیشتر
معبد چاتارپور دهلی

معبد چاتارپور دهلی

اطلاعات بیشتر
معبد نیلوفر آبی دهلی

معبد نیلوفر آبی دهلی

اطلاعات بیشتر
موزه رشترپاتی باوهان دهلی

موزه رشترپاتی باوهان دهلی

اطلاعات بیشتر
موزه نیروی هوایی دهلی

موزه نیروی هوایی دهلی

اطلاعات بیشتر
باغ های لودی دهلی

باغ های لودی دهلی

اطلاعات بیشتر
بازار پالیکا دهلی

بازار پالیکا دهلی

اطلاعات بیشتر
بازار دیلی هات دهلی

بازار دیلی هات دهلی

اطلاعات بیشتر
پارک ملی جانورشناسی دهلی

پارک ملی جانورشناسی دهلی

اطلاعات بیشتر
آرامگاه مهاتما گاندی دهلی

آرامگاه مهاتما گاندی دهلی

اطلاعات بیشتر
آرامگاه همایون دهلی

آرامگاه همایون دهلی

اطلاعات بیشتر
دروازه هند دهلی

دروازه هند دهلی

اطلاعات بیشتر
قطب منار دهلی

قطب منار دهلی

اطلاعات بیشتر
قلعه پورانا کیلا دهلی

قلعه پورانا کیلا دهلی

اطلاعات بیشتر
قلعه سرخ دهلی نو

قلعه سرخ دهلی نو

اطلاعات بیشتر
مسجد جامع دهلی

مسجد جامع دهلی

اطلاعات بیشتر
معبد آکشاردام دهلی

معبد آکشاردام دهلی

اطلاعات بیشتر
معبد چاتارپور دهلی

معبد چاتارپور دهلی

اطلاعات بیشتر
معبد نیلوفر آبی دهلی

معبد نیلوفر آبی دهلی

اطلاعات بیشتر
موزه رشترپاتی باوهان دهلی

موزه رشترپاتی باوهان دهلی

اطلاعات بیشتر
موزه نیروی هوایی دهلی

موزه نیروی هوایی دهلی

اطلاعات بیشتر
باغ های لودی دهلی

باغ های لودی دهلی

اطلاعات بیشتر
پارک ملی جانورشناسی دهلی

پارک ملی جانورشناسی دهلی

اطلاعات بیشتر
بازار پالیکا دهلی

بازار پالیکا دهلی

اطلاعات بیشتر
بازار دیلی هات دهلی

بازار دیلی هات دهلی

اطلاعات بیشتر