تور آنتالیا 6 شب ویژه نوروز 99 با پرواز مستقیم سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
LanD
2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
Sea
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
suite
2 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
STD LanD
2 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
SIDE Sea
2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
Sea View
2 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
STD Land
2 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
STD LAND
2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
PALACE
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
STD Sea
2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
SPR Sea
2 تخته (هرنفر)
12,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
Deluxe
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
SUite Sea
2 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
Junior Sui
2 تخته (هرنفر)
18,290,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,790,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,890,000 تومان
نوزاد
500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • 6 شب اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی