تور گوا ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,795,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,795,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,895,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,995,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,095,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,270,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
compact
2 تخته (هرنفر)
11,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,485,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
premier
2 تخته (هرنفر)
12,420,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,110,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,875,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,875,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,995,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,895,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
9,975,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,285,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,075,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,475,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
compact
2 تخته (هرنفر)
14,055,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,365,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,365,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,245,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
premier
2 تخته (هرنفر)
15,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,855,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,855,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,855,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,405,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,955,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,955,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,055,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,415,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,245,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,645,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,215,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,125,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,640,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,085,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,030,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,365,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,035,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,535,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,425,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,140,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,055,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,425,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,860,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,720,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,815,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,305,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,215,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,285,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
38,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,265,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
27,205,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
44,195,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
7,895,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
30,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
47,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,225,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,395,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
 • اسکن صفحه اول شناسنامه
 • عکس 4*6
 • فرم مشخصات شخصی
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • 7 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • راهنمای فارسی زبان
 • گشت شهری
  یک گشت بازید از شهر گوا

توضیحات

✔ نرخ نوزاد زیر 2 سال 1.295.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

 • سها سلیمی
 • الهه امیدی