پوکت نوروز 99 (غیر مستقیم)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
8,950,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,070,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,170,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,280,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,280,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,280,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,630,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,510,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,190,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,730,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,840,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,840,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,970,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,070,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,290,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,520,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,630,000 تومان
Deluxe Garden Wing
2 تخته (هرنفر)
16,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,080,000 تومان
Premier Deluxe
2 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,850,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,080,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,880,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,670,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,750,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,860,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,560,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,080,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,420,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,140,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,180,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
19,480,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,430,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
25,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
40,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,280,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
13,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
26,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
42,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
23,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,210,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • عکس 4*3
  • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
  • کپی کارت ملی
  • کپی شناسنامه از تمام صفحات
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • سیم کارت
  • بلیط رفت برگشت ماهان

توضیحات

نرخ کودک زير 2 سال 2.400.000 هزار تومان می‌باشد.

مسئولین تور