تور پوکت + کرابی ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
13,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,280,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,610,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,010,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,920,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,350,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,280,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,950,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,470,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,350,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,760,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,730,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
11,760,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,120,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,120,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
28,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,410,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,610,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,010,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
12,930,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,100,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
24,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,320,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
14,130,000 تومان
نوزاد
2,400,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • عکس 4*3
  • پرینت 1 ماه اخیر مانده هرنفر 15 ملیون تومان
  • کپی شناسنامه از تمام صفحات
  • کپی کارت ملی
خدمات آژانس
  • ویزا

توضیحات

.

مسئولین تور