جاذبه های گردشگری ساموئی

بتکده لایم سور پاگودا سامویی

بتکده لایم سور پاگودا سامویی

اطلاعات بیشتر
پارک ملی دریایی آنگ تونگ ساموئی

پارک ملی دریایی آنگ تونگ ساموئی

اطلاعات بیشتر
ساحل چوینگ سامویی

ساحل چوینگ سامویی

اطلاعات بیشتر
ساحل لامایي سامویی

ساحل لامایي سامویی

اطلاعات بیشتر
مجسمه بودای بزرگ سامویی

مجسمه بودای بزرگ سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید فستیوال مرکزی ساموئی

مرکز خرید فستیوال مرکزی ساموئی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید تسکو لوتوس سامویی

مرکز خرید تسکو لوتوس سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید چاونگ سامویی

مرکز خرید چاونگ سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید تاپس سامویی

مرکز خرید تاپس سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید بیگ سی سامویی

مرکز خرید بیگ سی سامویی

اطلاعات بیشتر
رستوران تری تاپس سامویی

رستوران تری تاپس سامویی

اطلاعات بیشتر
رستوران بر روی صخره ها سامویی

رستوران بر روی صخره ها سامویی

اطلاعات بیشتر
معبد وات پلای لائم سامویی

معبد وات پلای لائم سامویی

اطلاعات بیشتر
بتکده لایم سور پاگودا سامویی

بتکده لایم سور پاگودا سامویی

اطلاعات بیشتر
مجسمه بودای بزرگ سامویی

مجسمه بودای بزرگ سامویی

اطلاعات بیشتر
معبد وات پلای لائم سامویی

معبد وات پلای لائم سامویی

اطلاعات بیشتر
پارک ملی دریایی آنگ تونگ ساموئی

پارک ملی دریایی آنگ تونگ ساموئی

اطلاعات بیشتر
ساحل چوینگ سامویی

ساحل چوینگ سامویی

اطلاعات بیشتر
ساحل لامایي سامویی

ساحل لامایي سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید فستیوال مرکزی ساموئی

مرکز خرید فستیوال مرکزی ساموئی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید تسکو لوتوس سامویی

مرکز خرید تسکو لوتوس سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید چاونگ سامویی

مرکز خرید چاونگ سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید تاپس سامویی

مرکز خرید تاپس سامویی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید بیگ سی سامویی

مرکز خرید بیگ سی سامویی

اطلاعات بیشتر
رستوران تری تاپس سامویی

رستوران تری تاپس سامویی

اطلاعات بیشتر
رستوران بر روی صخره ها سامویی

رستوران بر روی صخره ها سامویی

اطلاعات بیشتر