جاذبه های گردشگری پنانگ

تپه پنانگ

تپه پنانگ

اطلاعات بیشتر
‏موزه پینانگ پراناکان

‏موزه پینانگ پراناکان

اطلاعات بیشتر
معبد برمه دارمیکاراما

معبد برمه دارمیکاراما

اطلاعات بیشتر
موزه دوربین آسیا

موزه دوربین آسیا

اطلاعات بیشتر
دژ کورنوالیس ‏

دژ کورنوالیس ‏

اطلاعات بیشتر
معبد ناتوکوتای چتیار ‏

معبد ناتوکوتای چتیار ‏

اطلاعات بیشتر
باغ پروانه پنانگ

باغ پروانه پنانگ

اطلاعات بیشتر
تپه پنانگ

تپه پنانگ

اطلاعات بیشتر
معبد برمه دارمیکاراما

معبد برمه دارمیکاراما

اطلاعات بیشتر
دژ کورنوالیس ‏

دژ کورنوالیس ‏

اطلاعات بیشتر
معبد ناتوکوتای چتیار ‏

معبد ناتوکوتای چتیار ‏

اطلاعات بیشتر
‏موزه پینانگ پراناکان

‏موزه پینانگ پراناکان

اطلاعات بیشتر
موزه دوربین آسیا

موزه دوربین آسیا

اطلاعات بیشتر
باغ پروانه پنانگ

باغ پروانه پنانگ

اطلاعات بیشتر