تور تفلیس ویژه نوروز 99 (27 اسفند الی 15 فروردین)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,230,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,450,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,080,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,640,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,710,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,710,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,500,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,620,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,630,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,040,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,880,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,670,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,920,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,140,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,670,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,930,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,930,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,930,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

✔ نرخ کودک 2 تا 6 سال 3.290.000 تومان می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 27 و 29 اسفند و1،2،9،10،11 دارای 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

✔ پکیج در تاریخ 28 اسفند و 3،4،5فروردین دارای 300.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی