تور تفلیس ویژه نوروز 99 (26اسفند الی خروج 16فروردین)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,515,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,845,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,585,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,760,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,585,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,585,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,505,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,825,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,235,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,235,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,575,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,565,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,775,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
8,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

✔ تاریخ 28 اسفند 500.000 تومان افزایش می باشد.✔ تاریخ 1 فروردین 500.000 تومان افزایش می باشد.

✔ تاریخ 3 فروردین 400.000 تومان افزایش می باشد.✔ تاریخ 8 فروردین 500.000 تومان افزایش می باشد.

✔ تاریخ 10 فروردین 400.000 تومان افزایش می باشد.✔ تاریخ 13 فروردین 500.000 تومان کاهش می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی