تور تفلیس ویژه نوروز 99 (26اسفند الی خروج 16فروردین)

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,460,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,580,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,180,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,080,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,600,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,500,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,680,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
7,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
3,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

✔ نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.✔ تاریخ 26 اسفند 350.000 تومان کاهش می باشد.

✔ تاریخ 28 اسفند 400.000 تومان افزایش می باشد.✔ تاریخ 1 فروردین 500.000 تومان افزایش می باشد.

✔ تاریخ 3 فروردین 300.000 تومان افزایش می باشد.✔ تاریخ 4 فروردین 200.000 تومان افزایش می باشد.

✔ تاریخ 8 فروردین 400.000 تومان افزایش می باشد.✔ تاریخ 10 فروردین 500.000 تومان افزایش می باشد.

✔ تاریخ 11و12 فروردین 300.000 تومان افزایش می باشد.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی