تور 7 شب و 8 روز گوا ویژه ژانویه با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
6,700,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,825,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق الیت با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق الیت با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
6,745,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,960,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
7,870,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,570,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دلوکس با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق دلوکس با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
7,915,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,930,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دولوکس کامپکت با یک تحت دو نفره 7915500 اتاق دولوکس کامپکت با دو تخت یک نفره 7915500 اتاق دولوکس پریمیر با یک تخت دونفره 8500500 اتاق دولوکس پریمیر با دو تخت یک نفره 8500500 اتاق دولوکس کامپکت با یک تخت یک نفره 10930500 فاقد کودک اتاق دولوکس پریمیر با یک تخت یک نفره 11740500 فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
8,230,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,525,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دلوکس با یک تخت دو نفره و اتاق دلوکس با دو تخت یک نفره + 1 کودک اتاق دلوکس با یک تخت یک نفره و بدون کودک 10525500
2 تخته (هرنفر)
9,580,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,630,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
9,670,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
14,215,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
11,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,860,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
11,700,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,825,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق الیت با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق الیت با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
11,745,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,960,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
12,325,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,230,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق سوپریور با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق سوپریور با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
12,370,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,895,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
12,865,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,380,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق کلاسیک با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق کلاسیک با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
12,870,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,570,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دلوکس با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق دلوکس با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
12,915,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,930,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دولوکس کامپکت با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک12915500 اتاق دولوکس کامپکت با یک تخت یک نفره و فاقد کودک15930500 اتاق دولوکس پریمیر با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک13500500 اتاق دولوکس پریمیر با یک تخت یک نفره و فاقد کودک16740500
2 تخته (هرنفر)
13,230,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,525,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دلوکس با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق دلوکس با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
14,580,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,630,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
14,670,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,215,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
15,025,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,675,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,395,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
16,560,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,860,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
17,230,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,555,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
5,395,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دولوکس با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق دولوکس با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
17,325,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,230,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق سوپریور با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق سوپریور با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
17,370,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,895,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
17,865,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,380,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
9,765,500 تومان
نوزاد
-
اتاق کلاسیک با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق کلاسیک با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
20,025,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,675,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,500 تومان
نوزاد
-
اتاق استاندارد با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق استاندارد با یک تخت یک نفره و فاقد کودک
2 تخته (هرنفر)
22,230,500 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,555,500 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
10,395,500 تومان
نوزاد
-
اتاق دولوکس با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره + کودک اتاق دولوکس با یک تخت یک نفره و فاقد کودک

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
  • ویزای الکترونیک اسکن صفحه اول پاسپورت ایرانی کپی شناسنامه تمام صفخات و کپی ویزای هند قبلی در صورت وجود یک قطعه عکس یا فایل ان به ابعاد 5*5 و یا 4*6 فرم مشخصات اسکن صفحه اول پاسپورت خارجی در صورت وجود
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی