تور تفلیس 3شب (ویژه 27 آذر و 18 و 25 دی)

Economy IKA TBS
تاریخ : دوشنبه 1402/09/27 ساعت سفر : 08:05
مدت سفر : 01:30
تاریخ : پنجشنبه 1402/09/30 ساعت سفر : 11:35
فرودگاه مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
فرودگاه مقصد : فرودگاه بین‌المللی تفلیس

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
10,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
10,790,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,110,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,010,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,580,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
11,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,260,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,060,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
15,880,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
11,740,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,060,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,940,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
17,620,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,440,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
12,850,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
18,740,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
13,650,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
15,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
19,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
2 تخته (هرنفر)
16,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,440,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
15,240,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,440,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
17,620,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,670,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
18,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
26,370,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
14,440,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
19,610,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
25,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
17,150,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
30,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
STD
2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,960,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,190,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
29,230,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
27,160,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
16,030,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
22,390,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
34,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
23,980,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
33,520,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
18,420,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • 3 شب اقامت در هتل

توضیحات

به علت نوسانات نرخ ارز، پکیج ها را با کانتر مربوطه چک کنید.

_ داشتن مبلغ 100 دلار به ازای هر شب الزامی می باشد.

آژانس مسافرتی راه و رسم سفر آماده ارائه بهترین خدمات مسافرتی با نازل ترین قیمت برای شما عزیزان می باشد. شما می توانید با انتخاب تور تفلیس 3 شب و 4 روز یک سفر به یاد ماندنی برای خود رقم بزنید.

آنچه که باید درباره تور تفلیس بدانید:

تاریخ 27 آذر طبق پکیج می باشد.

تاریخ 18 و 25 شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

نرخ کودک بدون تخت 11.000.000 تومان می باشد.

نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

  • الهه امیدی
  • مهدی افراسیابی