جاذبه های گردشگری باتومی

میدان پیازا باتومی

میدان پیازا باتومی

اطلاعات بیشتر
کلیسای جامع مادر مقدس باتومی

کلیسای جامع مادر مقدس باتومی

اطلاعات بیشتر
تله کابین آرگو باتومی

تله کابین آرگو باتومی

اطلاعات بیشتر
پل ماخونتستی باتومی

پل ماخونتستی باتومی

اطلاعات بیشتر
آبشار ماخونتستی باتومی

آبشار ماخونتستی باتومی

اطلاعات بیشتر
برج الفبا باتومی

برج الفبا باتومی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید باتومی پلازا

مرکز خرید باتومی پلازا

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید باتومی مال

مرکز خرید باتومی مال

اطلاعات بیشتر
مجسمه علی و نینو باتومی

مجسمه علی و نینو باتومی

اطلاعات بیشتر
باغ گیاه شناسی باتومی

باغ گیاه شناسی باتومی

اطلاعات بیشتر
پارک میراکل باتومی

پارک میراکل باتومی

اطلاعات بیشتر
تندیس مدیا باتومی

تندیس مدیا باتومی

اطلاعات بیشتر
دریاچه نوریگلی باتومی

دریاچه نوریگلی باتومی

اطلاعات بیشتر
ساحل اورکی باتومی

ساحل اورکی باتومی

اطلاعات بیشتر
پارک آبی باتومی

پارک آبی باتومی

اطلاعات بیشتر
میدان پیازا باتومی

میدان پیازا باتومی

اطلاعات بیشتر
تله کابین آرگو باتومی

تله کابین آرگو باتومی

اطلاعات بیشتر
پل ماخونتستی باتومی

پل ماخونتستی باتومی

اطلاعات بیشتر
آبشار ماخونتستی باتومی

آبشار ماخونتستی باتومی

اطلاعات بیشتر
برج الفبا باتومی

برج الفبا باتومی

اطلاعات بیشتر
باغ گیاه شناسی باتومی

باغ گیاه شناسی باتومی

اطلاعات بیشتر
پارک میراکل باتومی

پارک میراکل باتومی

اطلاعات بیشتر
دریاچه نوریگلی باتومی

دریاچه نوریگلی باتومی

اطلاعات بیشتر
ساحل اورکی باتومی

ساحل اورکی باتومی

اطلاعات بیشتر
پارک آبی باتومی

پارک آبی باتومی

اطلاعات بیشتر
کلیسای جامع مادر مقدس باتومی

کلیسای جامع مادر مقدس باتومی

اطلاعات بیشتر
مجسمه علی و نینو باتومی

مجسمه علی و نینو باتومی

اطلاعات بیشتر
تندیس مدیا باتومی

تندیس مدیا باتومی

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید باتومی پلازا

مرکز خرید باتومی پلازا

اطلاعات بیشتر
مرکز خرید باتومی مال

مرکز خرید باتومی مال

اطلاعات بیشتر