جاذبه های گردشگری بمبئی

دروازه هند

دروازه هند

اطلاعات بیشتر
حوزه هنری کالا گودا

حوزه هنری کالا گودا

اطلاعات بیشتر
حوض بانگانگا

حوض بانگانگا

اطلاعات بیشتر
پایانه چاتراپاتی شیواجی

پایانه چاتراپاتی شیواجی

اطلاعات بیشتر
دروازه هند

دروازه هند

اطلاعات بیشتر
حوزه هنری کالا گودا

حوزه هنری کالا گودا

اطلاعات بیشتر
حوض بانگانگا

حوض بانگانگا

اطلاعات بیشتر
پایانه چاتراپاتی شیواجی

پایانه چاتراپاتی شیواجی

اطلاعات بیشتر