تور آنکارا ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
5,133,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,007,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 168.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 126.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,259,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,511,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,049,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 210.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 294.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 140.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,637,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,217,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 336.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 196.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,763,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,217,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 378.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 196.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,427,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,595,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,217,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 266.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 322.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 196.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,427,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,889,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,217,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 266.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 420.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 196.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,511,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 294.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 490.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,183,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 322.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 518.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,596,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 322.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 490.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,637,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,057,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 336.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 476.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,637,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,183,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 336.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 518.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,679,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,099,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 350.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 490.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,679,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,225,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,427,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 350.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 532.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 266.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,679,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,309,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 350.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 560.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 252.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,721,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,477,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,427,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
Rixos برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 364.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 616.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 266.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,763,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,309,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,427,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 378.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 560.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 266.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,805,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 392.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 602.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
5,973,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,729,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 448.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 700.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
6,309,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,981,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,889,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 560.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 784.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 420.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
6,309,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,359,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 560.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 910.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
6,477,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,889,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
Rixos برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 616.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 1.022.000 هزار تومان شب اضافه برای کودک با تخت (هر نفر) : + 420.000 هزار تومان
2 تخته (هرنفر)
6,561,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,989,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت (هرنفر)
4,499,000 تومان
برای 4 شب شب اضافه برای 2 تخته (هر نفر) : + 644.000 هزار تومان شب اضافه برای 1 تخته (هر نفر) : + 1.120.000 هزار تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی