تور استانبول 6 شبویژه اسفند با پرواز اطلس گلوبال

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,940,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
topkapi
2 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,135,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,255,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,045,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,625,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
meter
2 تخته (هرنفر)
5,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,430,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,750,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,035,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,610,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
taxikm
2 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,435,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,325,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,910,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,235,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,930,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,520,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,440,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,725,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,085,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,240,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,045,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,475,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
12,025,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی