تور استانبول 7 شب ویژه اسفند با پرواز اطلس گلوبال

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,515,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,020,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,695,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,285,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
topkapi
2 تخته (هرنفر)
5,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,285,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,285,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,745,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,285,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,385,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,155,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
meter
2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,285,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,590,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,565,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,975,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,795,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
taxikm
2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,755,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,795,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,145,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,170,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,615,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,435,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,735,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,185,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,415,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,310,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
11,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
8,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
13,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,850,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی