تور استانبول4 شب ویژه دی با پرواز اطلس گلوبال

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,635,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,780,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,165,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,730,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
topkapi
2 تخته (هرنفر)
4,355,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,245,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,340,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,990,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,715,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,025,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
meter
2 تخته (هرنفر)
4,710,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,935,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,755,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,755,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,225,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,985,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,225,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,780,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
taxim
2 تخته (هرنفر)
5,310,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,440,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,595,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,530,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,660,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,595,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,180,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی