تور استانبول5 شب ویژه اسفند با پرواز اطلس گلوبال

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
4,255,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,860,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,345,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,045,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
topkapi
2 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,635,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,810,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,125,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,125,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,165,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,395,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,195,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
meter
2 تخته (هرنفر)
5,015,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,075,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,395,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,415,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,415,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,565,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,565,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
taxikm
2 تخته (هرنفر)
5,755,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,855,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,675,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,885,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,690,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,855,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,345,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,955,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,445,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,635,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,665,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,665,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,870,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,785,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,725,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
9,310,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
10,610,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,465,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,890,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی