تور استانبول5 شب ویژه 19 مهر با پرواز قشم ایر و ایرتور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

2 تخته (هرنفر)
3,515,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,325,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,450,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,675,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,550,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,800,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,865,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
4,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,175,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,425,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,740,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,115,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,425,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,675,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,675,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,925,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,865,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,005,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,025,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,090,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,465,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,025,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,525,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,980,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,715,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,525,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
merter
2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,150,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,925,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,250,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
6,775,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,275,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
7,870,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,005,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,005,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,210,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,005,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,420,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,275,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,275,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,350,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان
2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
1 تخته (هرنفر)
8,650,000 تومان
کودک با تخت (هر نفر)
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت (هرنفر)
2,740,000 تومان
نوزاد
550,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

.

مسئولین تور

  • سها سلیمی
  • الهه امیدی