تور کوالا + دسارو

سفر به دسارو:

دسارو شهری در جنوب غربی ایالت آلمان است. از این شهر رود البه میگذرد.این شهر در منطقه ای کوهپایه ای واقع است.

از لحـاظ تاریخـی دسـارو پایتخـت و محـل اقامـت شـاهزادگان بـود. بـه همیـن دلیـل، شـهر دسارو نیـز توسـط قلعـه هـا و پـارک هـای متعـدد احاطـه شـده اسـت و یکـی از سرسـبزترین شـهرهای آلمـان بـه شمـار مـی آیـد.

جاذبه های گردشگری:

دسارو خانـه هـای سـاختمان معـروف هـنر، طراحـی و مدرسـه معـاری را بـه نمایـش مـی گـذارد  و همچنین مــوزه تاریــخ طبیعــی و پیــش از تاریــخ  و مجموعـه هایـی را در زمینــه زمیــن شناســی، محیــط زیســت و مــردم و محیــط زیســت بە نمایــش میگــذارد.

غذاهای معروف:

آشـپزخانه های سـنتی نیـز در ایـن منطقـه وجـود دارد.بـه عنـوان مثـال، » GehacktesStippe » یــک غــذای شــناخته شــده اســت.این غذا از یــک ســس گوشــت بــا پــوره ســیب زمینــی و خیارشـور تشـکیل شـده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، مـردم منطقـه دوسـت دارنـد بیکـن یـا غـذا را بـا پیـاز بخورند.