فرم مشخصات فردی

"فرم مشخصات فردی کشورهای اروپایی"

لطفا به تمامی سوالات پاسخ کامل دهید.

 

نام مسافر :                                                                                    شماره قرارداد:

 

مشخصات فردی:

 • نام و نام خانوادگی مسافر (مطابق با گذرنامه):............................
 • نام و نام خانوادگی قبلی (در صورت تغییر):..............................
 • آدرس دقیق محل اقامت :......................................................................
 • شماره تلفن منزل:...................
 • موبایل با کد شهر:......................
 • آدرس ایمیل:..............................................
 • کد پستی منزل:......................

 

 • اگر ساکن جایی غیراز کشورتان هستید ، آیا اجازه بازگشت به آنجا را دارید ؟ بلی□    خیر

درصورت پاسخ مثبت ،نوع اقامت و مدت اعتبار آن:...........................

 

 • آیا قبلا در کشور مقصد با کشورهای دیگر حوزه شنگن یا اروپایی انگشت نگاری شده اید ؟ بلی□ خیر

 

 • آیا قبلا به منظور درخواست صدور روادید شنگن یا اروپایی انگشت نگاری شده اید؟ بلی □  خیر

 

 • آیا قبلا به کشورهای شنگن یا اروپایی سفر کرده اید ؟ بلی □ خیر □  با ذکر نام کشور و تاریخ

 

 • آیا به هر دلیلی طی 3 سال اخیر با درخواست ویزای شما در یکی از کشورهای حوزه شنگن یا اروپایی مخالفت شده است ؟ بلی □  خیر□

اگر بله؟با ذکر نام کشور مذکور و تاریخ مهر رسید مدارک در پاسپورت شما ؟.................................

 

 • آیا خویشاوند یا دوست نزدیکی در کشورهای شنگن یا اروپایی دارید ؟ بلی□ خیر

اگر بله ؟

نام و نام خانوادگی ایشان :                                                 شماره گذرنامه :

تاریخ و محل تولد :                                                         نسبت وی با شما:

 

مدارک شغلی:

مشاغل :

 • جواز کسب □       کارت بازرگانی□ .............................................................................
 • کارمند بخش دولتی □   حکم کارگزینی□    آخرین فیش حقوقی□   عنوان شغل....................
 • کارمند بخش خصوصی □   گواهی اشتغال به کار □   لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی □ مدت زمان بیمه□............................

عنوان شغل و نام شرکت : ...........................................................................................................................................

سایر مشاغل با توضیحات کامل : ...............................................................................................................................

آدرس دقیق محل کار با ذکر شماره تلفن : .............................................................................................................

 

صاحبان شرکت خصوصی: (مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره و......)

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت □                      روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 • پزشک □ : پروانه مطب معتبر□                        کارت نظام پزشکی معتبر
 • مهندس □ : پروانه مهندس معتبر □                  کارت نظام مهندسی معتبر
 • وکیل □ : پروانه وکالت معتبر □                        کارت وکالت معتبر

عنوان شغل و نام شرکت :  ..................................................................................................................................................

سایر مشاغل با توضیحات کامل:............................................................................................................................................

آدرس دقیق محل کار با ذکر شماره تلفن : ......................................................................................................................

 • خانه دار

 

اشتغال به تحصیل:

 • دانش آموز □                                                                        دانشجو

آدرس دقیق مدرسه :                                                              شماره تماس مدرسه:

آدرس دقیق دانشگاه :                                                             شماره تماس دانشگاه:

 

خانواده:

وضعیت تاهل :    مجرد □         متاهل □            فوت شده □          طلاق گرفته

نام و نام خانوادگی همسر با ذکر تاریخ دقیق تولد به میلادی:.........................

 

اینجانب .........................صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم و در صورت وجود هر گونه مغایرت یا واقعیت قرارداد فسخ گردیده و طبق مفاد مندرج در قرارداد اینجانب مسئولیت پرداخت هرگونه ضرر و زیان را بر عهده می گیرم.

 

امضا مسافر :                                                                         امضا مسئول فروش تور: