ویزای بلغارستان

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای بلغارستان

نکته مهم: کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند.

1- اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار کامل

2- یک قطعه عکس تمام رخ جدید، رنگی زمینه سفید ۳* ۴، با نمایش درست صورت و قابل قبول برای سفارت بلغارستان

3- کپی تمامی صفحات شناسنامه روی برگه ، کپی کارت ملی  A4 هر کدام به صورت جداگانه

3- کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا روی برگهA4 هر کدام به صورت جداگانه

4- گواهی بانکی به مدت حداقل ۳ ماه  به لاتین

5- گواهی اشتغال به کار، جواز کسب ،پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت با ترجمه ( موارد لازم به ذکر در گواهی اشتغال به کار: نام و نام خانوادگی / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت موسسه / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره)

نکته: توجه داشته باشید در صورت ریجکت شدن کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزا جهت اخذ ویزای بلغارستان الزامیست و ارائه اطلاعات غلط ممکن است باعث رد تقاضا و در نتیجه ممانعت از ورود شما به کشور بلغارستان گردد و اینکه صدور ویزا از طرف سفارت بلغارستان به معنای ورود قطعی شما به کشور بلغارستان نمی باشد.